ศปก.พม ครั้งที่ 116 / 2561 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 116/2561

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 8.50 น.

ประธานที่ประชุม รอง ปพม.( นางไพรวรรณ พลวัน)

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- หญิงชราอายุ 60 ปี ป่วยเป็นมะเร็งที่ปาก ต้องรับภาระดูแลสามีป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครอบครัวมีฐานะยากจน จังหวัดอุทัยธานี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- การสำรวจและติดตามให้ความช่วยเหลือ ดูแลในเรื่องของเงินสงเคราะห์ครอบครัว อาชีพ รายได้ และการซ่อมแซมบ้าน ผู้ประสบอุทกภัยที่ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

- หญิงวัย 25 ปี ถูกสามีทำร้ายร่างกาย เข้าโรงพยาบาล จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากสามีติดยาเสพติด

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          - ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ผู้ใช้บริการทั้งหมด 347 ราย กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 54 ราย เรื่องเบี้ยยังชีพ
             ผู้สูงอายุจำนวน 22 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้สำรวจฐานข้อมูลผู้ไม่มีเลขบัตรประชาชน พบว่าเป็นผู้สูงอายุบ้านแบ่งบุญ จำนวน 24 ราย เป็นผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง 18 ราย โดยฝากทีม One Home และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่อไป
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. กรณีหญิงชราอายุ 60 ปี ป่วยเป็นมะเร็งที่ปากฯ ฝากทีม One Home จังหวัดอุทัยธานี เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ตามภารกิจและหน้าที่

2. จังหวัดบุรีรัมย์ ฝากติดตามเรื่องคดีและการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

3. จังหวัดสงขลา หญิงชราวัย 73 ปี ขอความช่วยเหลือกรณีหลานถูกล่วงละเมิดทางเพศ

4. ปลัดกระทรวง พม.ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในเรื่อง Flagship ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยและปิดยอดภายในเดือนกันยายน 2561 สิ่งที่เป็นรูปธรรมให้คงไว้ และสิ่งที่ต่อเนื่องก็ให้ดำเนินการต่อ

5. ในปีงบประมาณ 2562 ขึงแผนการจัดประชุม เช่น การประชุมคณะกรรมการบอร์ดชาติว่าจะประชุมช่วงไหน จำนวนกี่ครั้ง และหลีกเลี่ยงการจัดประชุมในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

6. ให้ทุกกรมฯ มีนโยบายในการส่งต่องานให้กับอธิบดีคนใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในปีงบประมาณ 2562

7. รมว.พม. ฝากให้ทุกหน่วยงาน และส่วนภูมิภาควางแผนสำรวจความต้องการใช้รถยนต์ในการปฏิบัติงาน ส่งข้อมูลการสำรวจความต้องการมายังหน่วยงาน สป.พม. เพื่อจัดทำแผนการเช่ารถยนต์ในภาพรวมต่อไป

8. การจัดทำแผน Big Data ให้มีการบูรณาการในภาพรวมของกระทรวงฯ โดยเฉพาะกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็น

  ฐานข้อมูลในการจัดทำแผนในภาพรวมต่อไป

9. ระบบการบริจาค โดยให้การบริจาคผ่าน Application ในภาพรวมของ พม. เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

10. ในปีงบประมาณ 2562 ให้ทุกส่วนงานของทุกกรม จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการทุกระดับงาน

11. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีแนวคิดในการทำแพคเกจอย่างไร ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามรายเคส

 

                                                                                                                                                                                  ลงชื่อ

                                                                                           (..............................................)
                                                                                      ................................................

                                                                                             กรมกิจการผู้สูงอายุ