ศปก.พม ครั้งที่ 123 / 2561 วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 123/2561

                                                                         วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานที่ประชุม พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

1. รายงาน อผส.

          วีดิทัศน์ มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 6 Sustainable 4 change            

         

2. ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          ท่าน รมว. ให้ดำเนินการปรับวิดีทัศน์ มีเพิ่มเติมดังนี้ ให้จัดเรียงลำดับหัวข้อในการนำเสนอวิดิทัศน์ และปรับโทนเสียงให้เบาลง และเหตุผลการนำเสนอที่จะเป็นวาระแห่งชาติ

 

  

       

 

           

                                                                               ลงชื่อ  นางสาวภานุมาศ  ฉิมพลี

                                                                ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน