ศปก.พม ครั้งที่ 125 / 2561 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 125/2561

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 9.30 น.

ประธานที่ประชุม รักษาราชการแทน รอง ปพม.(นางสุภัชชา  สุทธิพล)

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- ยายชราวัย 82 ปี ถูกลูกชายแท้ๆ ไล่ออกจากบ้านเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกผู้เป็นแม่ว่ากล่าวตักเตือนจึงต้องมาอาศัยอยู่วัดกับพระลูกชายคนโต ที่จังหวัดอุตรดิสถ์

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ไม่มี

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          - ประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผู้ใช้บริการทั้งหมด 281 ราย กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 19 ราย เรื่องเบี้ยยังชีพ 10 ราย
             ผู้สูงอายุจำนวน 29 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

- ไม่มี
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. ให้หน่วยงานติดตามและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาหรือภัยทางสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ให้ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณโดยมีความชัดเจน เช่น ประเภทงบประมาณ ใบกำกับ การจัดสรรทั้งปีหรือรายไตรมาส งบดำเนินงาน พร้อมคู่มือ แผนงาน กระบวนการดำเนินงาน ส่งให้หน่วยงานภูมิภาคหรือ พมจ.จังหวัดด้วย

3. ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในเรื่อง Flagship โดยมีโครงการที่ต่อเนื่องจากปี 2561 และดำเนินการในปี 2562 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า , พม.connect , Social Expo Thailand, Conference ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ , Digital Technology Upgrade ,Joint KPI ภายในกระทรวง/ระหว่างกระทรวง , จัดตั้งสำนักนโยบายสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับ Flagship ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ สังคมไทยไร้ความรุนแรง ,Social Smart city , ดัชนีคุณภาพชีวิตคนไทยในสังคมคุณภาพ , การเสริมพลัง อพม. ให้มี พมจ.อำเภอ , ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

 

 

                                     ลงชื่อ

                                                                                     ( นางสาวอภิรชญา  ชัยดิกุล )

                                                                                  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
                                                                                             กรมกิจการผู้สูงอายุ