ศปก.พม ครั้งที่ 126 / 2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 126/2561

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. เลิกประชุมเวลา 09.10 น.

ประธานที่ประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รักษาราชการแทน.รอง ปพม. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

 - หญิงชราวัย 82 ปี สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง อาศัยอยู่ในบ้านตามลำพัง ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

 - หญิงวัย 61 ปี บ้านฐานะยากจน ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงวัย 81 ปี ณ จังหวัดบุรีรัมย์

 - จับกุมชายชราวัย 74 ปี ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย 9 ปี ณ เขตบางขุนเทียน กทม.

 

 

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2561

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม  106,412 กรณี ยอดเฉลี่ยต่อวันรวม 292 กรณี คิดเป็นร้อยละ 12.23

      • เป็นผู้สูงอายุ 9,504 ราย
      • กรณีปรึกษาเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,426 ราย

ข้อสังเกต: ให้ 1300 สรุปเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน พม. ประจำปี 2561 และดำเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน พม. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติต่อไป

 

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          - ฝากทีม One home ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทั้งหมด

          - ฝากทุกหน่วยงานประมวลและสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจัดทำเป็นเรื่องเล่า 1 เรื่อง เพื่อรายงานให้คณะผู้บริหารรับทราบต่อไป

          - ฝากทุกหน่วยงานประมวลและสรุปผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อรายงานให้คณะผู้บริหารรับทราบต่อไป

          - ฝากทุกหน่วยงานจัดเตรียมแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

            

 

                                                                               ลงชื่อ นางสมพร ตรวจมรรคา

                                                                              นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ