ศปก.พม ครั้งที่ 127 / 2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 127/2561

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. เลิกประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานที่ประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รักษาราชการแทน.รอง ปพม. นางพรสม เปาปราโมทย์

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

  - หญิงชราวัย 74 ปี ป่วยหลายโรครุมเร้า ต้องรับภาระเพียงลำพังดูแลเหลนวัย 11 ปี ที่ป่วยพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด แขน-ขาลีบ และหยิกงอ นอนป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยเพียงเบี้ยยังชีพและคนพิการใช้ประทังชีวิต ที่ จ.ปทุมธานี

 

 

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2561

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม  2656 กรณี ยอดเฉลี่ยต่อวันรวม 302 กรณี

      • กรณีปรึกษาเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 24 ราย

ข้อสังเกต: -

 

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาร่วมกับทีม One home ในพื้นที่

          - ให้หน่วยงาน พม. ในพื้นที่และทีม One home ช่วยชี้แจง กรณีที่มีข่าวคลาดเคลื่อนเรื่องเพิ่มจำนวนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

 

 

  • เรื่องอื่น

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน มสก.

2. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินเรื่องการวิเทศงานสังคมสงเคราะห์

3. ขอความร่วมมือการรวบรวมข้อมูลภาพรวมของกระทรวงพม.

- MOU

- นวัตกรรม

- งานวิจัย

          4. ขอชื่อมาตรฐานงานกระทรวง พม. และแผนปี 2562

            

 

                                                                               ลงชื่อ นางวรรณภา บุบผะศิริ

                                                                              นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ