ศปก.พม ครั้งที่ 132 / 2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 132/2561

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เลิกประชุมเวลา 10.45 น.

ประธานที่ประชุม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายปรเมธี วิมลศิริ

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

  - รายงานสถิติสถานการณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ช่องทางการให้บริการสายด่วน 1300 ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม มี จำนวน 1,861 กรณี   มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 69 กรณี

  - ประเด็นสอบถาม 3 อันดับแรก 1) เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3) เบี้ยคนพิการ

 

          รายงานข่าวประจำวัน

          - หญิงชราร่างกายไม่แข็งแรงวัย 87 ปี อาศัยเพียงลำพัง ขอข้าววัดประทังชีวิต มีลูกสาว 1 คน แต่ต้องโทษถูกคุมขังที่ จ.ระยอง

          - น้ำป่าไหลหลากท่วมใน 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ของจ.ตรัง เสียหาย 136 หลังคาเรือน ไม่พบผู้เสียชีวิต มีเพียงผู้สูงอายุวัย 87 ปี บาดเจ็บ 1 ราย และผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้

          - หญิงชราวัย 82 ปี ฐานะยากจน ยังชีพโดยการตัดอวนดักปลา จ.ประจวบคีรีขันธ์

          - หญิงชราวัย 90 ปี ดูแลสามีที่พิการตาบอดทั้งสองข้างวัย 78 ปี อาศัยห้องเช่า ไม่มีอาชีพ รายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ที่จ.นครศรีธรรมราช

         

          รายงานการช่วยเหลือ พม.

          -  หญิงชราวัย 64 ปี รับภาระเลี้ยงดูทารกวัย 10 เดือน ที่มีคนจ้างเลี้ยงและทอดทิ้ง จ.ยะลา จากการสอบข้อเท็จจริง พบว่า ผู้ที่จ้างเลี้ยงเป็นลูกสะใภ้ของหญิงชราดังกล่าว ขณะนี้โดนจับกุมในคดีปลอมธนบัตร ทีม ONE HOME ดำเนินการช่วยเหลือส่งเด็กทารกตรวจร่างกายและรับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และค้นหาข้อมูลพ่อแม่ พบว่าแยกทางกัน ไม่สามารถให้การอุปการะเด็กได้ โดยทาง พมจ. จะดำเนินการประสานส่งต่อเด็กเข้ารับอุปการะที่บพด.ยะลา ต่อไป

 

วิเคราะห์ทิศทางสื่อ

- การทำงานของรัฐบาล คสช.

- การเลือกตั้ง

- ประชุม ครม. ในวันนี้

- ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 

ทั้งนี้ ให้กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของกระทรวง พม. ทำการวิเคราะห์ Big Data Social Media วิเคราะห์ผลของการสื่อสาร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ว่าเป็นไปในทิศทางใด และให้ประสานงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละกรมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เป็น  “ข่าวเด่นข่าวดี”

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ แจ้ง ณ ที่ประชุม

          - ผู้สูงอายุ: วาระแห่งชาติ ขณะนี้ดำเนินการให้สภาพัฒน์ เห็นชอบ และจะมีการประชุมในวันที่ 7 พ.ย. 61 เพื่อนำเข้า ครม. ต่อไป

          - การบูรณาการการทำงาน

- ธนาคารเวลา บูรณาการร่วมกับทุกกรมในการรับสมัครจิตอาสาทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวง พม.

- ลดความรุนแรงในครอบครัว บูรณาการร่วมกับสค.

- การออม บูรณาการกับ พอช.

- การจัดกิจกรรมทุกวันอังคาร ที่แฟลตดินแดง โดยบูรณาการร่วมกับการเคหะ พก. และสค.

- การรณรงค์บริจาคเบี้ยยังชีพ 4 ภาค บูรณาการร่วมกับพมจ. และ สสว. โดยผู้บริจาคครบ 1 ปี จะได้รับเหรียญพระคลัง เชิดชูเกียรติ

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

             1. ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน โดยให้แต่ละกรมพิจารณา

             2. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปรับรูปแบบของ info ให้มี timeline ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

             3. การแถลงข่าวของแต่ละกรม ขอให้นำเสนอผลงานที่เป็นข่าวเด่นข่าวดี และแจ้งกองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการแถลงข่าวทุกครั้ง

 

         

                                                                               ลงชื่อ นางสาวอรอุมา อินทฉาย

                                                                             นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ