ศปก.พม ครั้งที่ 133 / 2561 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 133/2561

วันที่ 26   ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

  - รายงานสถิติสถานการณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ช่องทางการให้บริการสายด่วน 1300 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 มี จำนวน 345 กรณี   มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 29 กรณี

  - ประเด็นสอบถาม 3 อันดับแรก 1) เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3) เบี้ยคนพิการ

 

          รายงานข่าวประจำวัน

          - หญิงชราร่างกายไม่แข็งแรงวัย 87 ปี อาศัยเพียงลำพัง ขอข้าววัดประทังชีวิต มีลูกสาว 1 คน แต่ต้องโทษถูกคุมขังที่ จ.ระยอง

          - น้ำป่าไหลหลากท่วมใน 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ของ จ.ตรัง เสียหาย 136 หลังคาเรือน ไม่พบผู้เสียชีวิต มีเพียงผู้สูงอายุวัย 87 ปี บาดเจ็บ 1 ราย และผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้

          - หญิงชราวัย 82 ปี ฐานะยากจน ยังชีพโดยการตัดอวนดักปลา จ.ประจวบคีรีขันธ์

          - หญิงชราวัย 90 ปี ดูแลสามีที่พิการตาบอดทั้งสองข้างวัย 78 ปี อาศัยห้องเช่า ไม่มีอาชีพ รายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ที่ จ.นครศรีธรรมราช

         

          รายงานการช่วยเหลือ พม.

           

          - หญิงชราวัย ลูกสาวต้องโทษคดียาเสพติด  ที่ จ.ระยอง พมจ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือ แล้ว 4 ครั้ง  มีการรับบริจาคเงิน ซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนดูแลให้ความช่วยเหลือ

 

          - หญิงชราวัย 89 ปี ดูแลสามีที่พิการตาบอดทั้งสองข้างวัย 77 ปี อาศัยห้องเช่า ไม่มีอาชีพ รายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ที่ จ.นครศรีธรรมราช

           พมจ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบเงินช่วยเหลือในภาวะยากลำบาก และได้ประสานเพื่อขอรถสามล้อโยกให้กับ สามี ที่พิการในการเดิน

 

          - จากที่น้ำป่าไหลหลากท่วมใน 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ของ จ.ตรัง เสียหาย 136 หลังคาเรือน ไม่พบผู้เสียชีวิต
มีเพียงผู้สูงอายุวัย 87 ปี บาดเจ็บ 1 ราย และผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้

            พมจ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น จำนวน 2  ราย โดยมอบถุงยังชีพ และประสานทีม ONE HOME  ดำเนินการช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

วิเคราะห์ทิศทางสื่อ

- การทำงานของรัฐบาล คสช.

- การเลือกตั้ง

- ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ แจ้ง ณ ที่ประชุม

          - ผู้สูงอายุขายบริการย่านทองหล่อ ในเบื้องจากการลงพื้นที่พบว่า มีปัญหาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีกลุ่มชายฉกรรจ์กำลังจับกลุ่มอยู่ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งจะมีการดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการติดตามต่อไป

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

             1. ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน โดยให้แต่ละกรมพิจารณา

             2. ให้ประสานทีมงาน ONE HOME  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อรายงานสถานการณ์ด้านสังคมต่อผู้บริหาร รายไตรมาส

             3. รองนายกจะมีการลงพื้นที่ ตำบลบูรณาการงาน พม. ใน 4 ภาค 10  จังหวัด ก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ขอให้ พมจ. ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการลงพื้นที่ ดังนี้

          ภาคกลาง   ระยอง อ่างทอง

          ภาคอีสาน   นครพนม  ร้อยเอ็ด

          ภาคเหนือ   เชียงใหม่ กำแพงเพชร ลำปาง

          ภาคใต้      สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช

             4. ให้มีการใช้ประโยชน์ จากเงิน กองทุน ของพม. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย และมีความโปร่งใส

                      

                                                                               ลงชื่อ นางสาวกอบกุล  กวั่งซ้วน

                                                                              นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

                                                                                     หัวหน้าเวรประจำวัน