ศปก.พม ครั้งที่ 135 / 2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 135/2561

วันที่ 31   ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. เลิกประชุมเวลา 10.20 น.

ประธานที่ประชุม พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติ ทปษ.รมว. พม.

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

  - ช่วยเหลือหญิงชรา อายุ 65 ปี ไม่มีเอกสารหลักฐานทางราชการที่แสดงยืนยันตัวบุคคลและไม่เคยได้รับการศึกษา หญิงชรารายนี้อาศัยอยู่ร่วมกับหญิงชรา อายุ 75 ปี ที่บ้านร้างย่านคู้บอน กทม. ซึ่งกำลังโดนไล่ที่      

         

          รายงานการช่วยเหลือ/รายงานข่าวประจำวัน

          - รายงานสถิติสถานการณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ระหว่างวันที่ 23 - 29 ต.ค. 61 มีผู้ใช้บริการจำนวน 2,258 กรณี
           โดยส่วนมากเป็นการติดต่อผ่านสายด่วน 2,119 กรณี        

          - ปัจจุบันหญิงชรา อายุ 65 ปี ได้รับการอุปการะที่ ศพส.บ้านบางแค ส่วนหญิงชรา อายุ 75 ปี ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์และประสานบุตรชายมารับไปอยู่ที่ด้วยที่จังหวัดสระแก้ว โดยพมจ.สระแก้วดำเนินการติดตามต่อไป

         

วิเคราะห์ทิศทางสื่อ

- การทำงานของรัฐบาล คสช.

- การเลือกตั้ง

- ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ แจ้ง ณ ที่ประชุม

          - การร่วมมือกับบริษัทบางจากในประเด็นการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุโดยจะมีการทำ MOU
ในเดือน ธ.ค.61 ซึ่งบริษัทบางจากเปิดรับสมัครงานผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี จำนวน 100 อัตรา และมีการจำหน่ายอาหารกล่องจากร้าน MY MOM เป็นต้น โดยเริ่มต้นที่สาขาสุขุมวิท 62 และศรีนครินทร์

          - จากประชุม ครม. ที่ผ่านมาได้มีการเสนอให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย มีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับ พม. อาทิ การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และธนาคารเวลา (จิตอาสา) เป็นต้น

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

             1. การเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าขอให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพ ในส่วนของ พม.
หากหน่วยงานใดมีของขวัญที่สามารถเป็นของที่ระลึกสำหรับการประชุมอาเซียนขอให้นำเสนอไปที่กระทรวง
การต่างประเทศ

             2. การจัดพื้นที่ให้ รมว.พม.ดูงานขอให้หน่วยงานในพื้นที่กำกับกำหนดการให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

         

            

 

         

                                                                               ลงชื่อ นางสาวอรอุมา อินทฉาย

                                                                              นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

                                                                                     หัวหน้าเวรประจำวัน