ศปก.พม ครั้งที่ 136 / 2561 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 136/2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. เลิกประชุมเวลา 09.45 น.

ประธานที่ประชุม รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอภิชาติ อภิชาตบุตร)

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

-

          รายงานข่าวประจำวัน

          -

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม  209 กรณี

      • เป็นเพศชาย 90 ราย
      • เพศหญิง 119 ราย
      • เป็นผู้สูงอายุ 11 ราย

รายงานการช่วยเหลือ พม.

          - ตาอ่อน ใจกล้า อายุ 81 ปี พิการตาบอด 2 ข้าง ภรรยาอัมพาตครึ่งซีกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และสภาพความเป็นอยู่ไม่เอื้ออำนวยต่อการอาศัย ซึ่งมีการช่วยเหลือเบื้องต้นพมจ.จังหวัดสุรินทร์ มอบเงินภาวะยากลำบากจำนวน 3000 บาท โดยมีแผนระยะยาวปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และประสานเจ้าหน้าสาธารณสุขจังหวัดดูแลคุณตาและคุณยายในด้านสุขภาพ และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าบัญชีคุณตาอ่อน จำนวน 116,000 บาท

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

             -

         

                                                                               ลงชื่อ นายณัฐวุฒิ แสนทวี

                                                                                      นักพัฒนาสังคม