ศปก.พม ครั้งที่ 137 / 2561 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 137/2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. เลิกประชุมเวลา 09.20 น.

ประธานที่ประชุม รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอภิชาติ อภิชาตบุตร)

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (คลิปข่าวกรณีผู้สูงอายุ) 

นางสุภัชชา สุทธิพล รองปพม. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชายชรา อายุ 60 ปี ที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่ซอยเฉลิมกรุง เขตลาดกระบัง กทม.

          รายงานข่าวประจำวัน

          -

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม  401 กรณี

      • เป็นเพศชาย 134 ราย
      • เพศหญิง 267 ราย

- จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย มากสุดคือ เด็กและเยาวชน รองลงมาคือ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

- สอบถามเรื่องสิทธิและบริการ สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8 ราย

          รายงานการช่วยเหลือ พม.

          -

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

             -

 

         

                                                                               ลงชื่อ นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล

                                                                            นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ