ศปก.พม ครั้งที่ 138 / 2561 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 138/2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เลิกประชุมเวลา 10.20 น.

ประธานที่ประชุม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ)

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (คลิปข่าวกรณีผู้สูงอายุ) 

-

          รายงานข่าวประจำวัน

          -

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม  274 กรณี

      • เป็นเพศชาย 102 ราย
      • เพศหญิง 172 ราย

- จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย มากสุดคือ เด็กและเยาวชน รองลงมาคือ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

- สอบถามเรื่องสิทธิและบริการ สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย

          รายงานการช่วยเหลือ พม.

          -

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

           -

ข้อเสนอแนะของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          - ประเด็นธนาคารเวลา

            1. พยายามขยายพื้นที่ จาก 42 พื้นที่ ให้ครอบคลุม ครบ 77 พื้นที่ โดยศึกษาวิธีและรูปแบบให้เหมาะสม

            2. ความเข้าใจของประชาชนทั่วไป

                2.1 รูปแบบของธนาคาร ที่เมื่อมีการดูแลผู้อื่นจะต้องได้รับการดูแลกลับมา และปัญหาที่จะตามมา
ถ้ามีการวางระบบไม่ดี เมื่อผู้ที่ดูแลฝากเวลาไว้กับธนาคารเวลาแต่ไม่ได้รับการดูแลกลับจากผู้อื่น เมื่อต้องการการดูแล

                2.2 รูปแบบของธนาคารเวลาที่ดูแลผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคม
ที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งฝากศึกษารูปแบบระบบการดำเนินงานที่เป็นไปได้ในบริบทของสังคมไทย

 

         

                                                                               ลงชื่อ นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ

                                                                                  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ