ศปก.พม ครั้งที่ 139 / 2561 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 139/2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. เลิกประชุมเวลา 09.25 น.

ประธานที่ประชุม รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอภิชาติ อภิชาตบุตร)

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (คลิปข่าวกรณีผู้สูงอายุ) 

-

          รายงานข่าวประจำวัน

          -

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม  277 กรณี

      • เป็นเพศชาย 108 ราย
      • เพศหญิง 169 ราย

- จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย มากสุดคือ เด็กและเยาวชน รองลงมาคือ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

- สอบถามเรื่องสิทธิและบริการ สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7 ราย

          รายงานการช่วยเหลือ พม.

          -

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

           - ให้แต่ละหน่วยงานเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือ และสะท้อนผลงานของกระทรวงให้สังคมได้เห็นมากขึ้น

          - ให้หน่วยงานจัดทำแผน และเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 ให้ชัดเจนสอดคล้องกับการเป็นผู้นำทางสังคมของกระทรวง

          - ให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งมาตรฐานที่รับผิดชอบให้กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง

ข้อเสนอแนะของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          -

 

         

                                                                               ลงชื่อ นางสมพร ตรวจมรคา

                                                                          นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ