ศปก.พม ครั้งที่ 141 / 2561 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 141/2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ประธานที่ประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์)

ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

1. ให้แต่ละหน่วยงานศึกษา พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างไร

2. การยื่นทรัพย์สินของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง พม. ต่อ ปปช. ภายใน

   วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานผู้ทรงคุณวุฒิ จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (คลิปข่าวกรณีผู้สูงอายุ) 

-

รายงานข่าวประจำวัน

          -

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

           - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ระหว่างวันที่ 20 – 26 พ.ย. 2561 รวม 3,132 ราย 447 กรณี/วัน

                   - กรณีผู้สูงอายุ จำนวน 134 ราย สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 41 ราย

        

รายงานการช่วยเหลือ พม.

          -

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          - ให้กรม ผส. ศึกษาเรื่องการนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลธนาคารเวลา

          - ให้กรม ผส. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ       ในวันที่ 29 พ.ย. 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล ให้สมบูรณ์ ชัดเจน

          - ให้กรม ผส. เตรียมดำเนินงานในส่วนของขวัญ พม. “พม.เติมสุขทั่วไทย 2562” เรื่องบ้านปันสุข            เพื่อผู้สูงอายุ (จำนวน 1,000 หลัง) และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ”

          - การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับกรม ผส. ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ และ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ไม่ควรทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน ให้กำหนดกติกาคัดเลือกที่โปร่งใส

 

ข้อเสนอแนะของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          -

 

 

 

         

                                                                        ลงชื่อ นางศิริลักษณ์ มีมาก

                                                     ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาการในตำแหน่ง

                                                                     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ