ศปก.พม ครั้งที่ 145 / 2561 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 145/2561

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น เลิกประชุมเวลา 10.40 น.

ประธานที่ประชุม นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

 -

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

 -  

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม 313 กรณีผู้สูงอายุ สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          1. ให้หน่วยงานระดับกรมเสนอแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องความโปร่งใสขององค์กร ภายใน 2 สัปดาห์

          2. การเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของ พม. ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 และการเข้าร่วมโครงการอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ กับทีมท่าน รมว.พม. และทีมท่านผู้บริหาร พม.

          3. การเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปองค์การในประเด็นการจัดตั้งกองกองทุนผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

 

           

            

                                                                               ลงชื่อ นางประภาวดี สิงหวิชัย

                                                                                        เลขานุการกรม