ศปก.พม ครั้งที่ 146 / 2561 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 146/2561

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

 - พม.มอบของขวัญปีใหม่ 4 ความสุข ได้แก่

1. สุขถ้วนหน้า

2. สุขอาศัย (มอบบ้านปันสุข 1000 หลัง ให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ)

3. สุขร่วมใจ

4. สุขยั่งยืน (ขับเคลื่อนมาตรการระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ)

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

 -  

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม 272 กรณีผู้สูงอายุ สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6 ราย

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          1. รายงานการให้ความช่วยเหลือ เร่งรัดผลการพิจารณาและรายงานผลให้กระทรวงทราบ  

             - ในกรณีผู้ขอความช่วยเหลือที่ส่งฎีกาต่อสำนักงานองคมนตรี ขอให้จังหวัดรายงานฎีกาตามความเป็นจริง พร้อมความเห็นของเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาและช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการ โดยมีการประสานงานกับภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งติดตามและช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

          2. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

           

            

                                                                               ลงชื่อ นางศิริลักษณ์ มีมาก

                                                                       ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน