ศปก.พม ครั้งที่ 147 / 2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 147/2561

                                                               วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

ประธานที่ประชุม พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

-

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

นางบุญรอด อายุ 88 ปี ป่วยเป็นมะเร็งช่องปากระยะสุดท้าย อาศัยอยู่กับหลาน 3 คน ครอบครัวมีฐานะยากจนมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงิน 2,000 บาท

 

 

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม  314 กรณีผู้สูงอายุ สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวน 25 ราย

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          1. การเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของ พม. ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

         

 

           

            

                                                                               ลงชื่อ นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์

                                                                         ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ