ศปก.พม ครั้งที่ 1 / 2562 วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 พม.เปิดโครงการ “ออมเวลา จิตอาสาใส่ใจพัฒนาสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์       เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนในพื้นที่ดูแลซึ่งกันและกันในรูปแบบธนาคารเวลา เปิดดำเนินการในพื้นที่นำร่องกรุงเทพมหานคร และพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ณ อาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

 -  

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม 298 กรณี ผู้สูงอายุ 12 ราย สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ   

        

            

                                                                               ลงชื่อ นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล

                                                                            นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ