ศปก.พม ครั้งที่ 2 / 2562 วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 10.50 น.

ประธานที่ประชุม รมว.พม.

   

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

- รายงานให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่ภาคใต้

- กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ นวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่อง จังหวัดเชียงใหม่

- กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณแผนบูรณาการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปีงบประมาณ 2563

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- หญิงชราวัย 71 ปี ขาพิการ นั่งรถวีลแชร์ จังหวัดตรัง ประกอบอาชีพขายขนมจีนเลี้ยงชีพ อาศัยอยู่กับหลานสาว

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ประจำเดือนธันวาคม 2561 รวม 9,302 กรณี โดยให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุประสานส่งต่อ 15 กรณี และสอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 105 ราย

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

        -  การเปิดศูนย์ HSC ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น

           - ให้หน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ่ายเงินสงเคราะห์ ฟื้นฟูหลังน้ำล

 

                                                                                   ลงชื่อ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน

                                                                              นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ