ศปก.พม ครั้งที่ 3 / 2562 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม นางพรสม  เปาปราโมทย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวง พม.

   

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

-

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ชายวัย 38 ปี ประสบอุบัติเหตุกะโหลกยุบ นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องใส่ยางดูดเสมหะตลอดเวลา และมีแผลกดทับขนาดใหญ่ อาศัยอยู่กับแม่ที่แก่ชราวัย 62 ปี ที่ร่างกายไม่แข็งแรง มีเพียงผู้เป็นพ่อวัย 63 ปี ที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงลำพัง มีฐานะยากจน ที่จังหวัดพิจิตร

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 10 มกราคม 2562 รวม 429 กรณี ประสานให้คำปรึกษากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 26 ราย และสอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

        -  ในการรายงานผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์กับกลุ่มเป้าหมาย

        - ขอให้ติดตาม กรณีชายวัย 38 ปี ประสบอุบัติเหตุกะโหลกยุบ นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องใส่ยางดูดเสมหะตลอดเวลา และมีแผลกดทับขนาดใหญ่ อาศัยอยู่กับแม่ที่แก่ชราวัย 62 ปี ที่ร่างกายไม่แข็งแรง มีเพียงผู้เป็นพ่อวัย 63 ปี ที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงลำพัง มีฐานะยากจน ที่จังหวัดพิจิตร อย่างต่อเนื่อง

            

                                                                               ลงชื่อ นางวรรณภา  บุบผะศิริ

                                                                              นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ