ศปก.พม ครั้งที่ 4 / 2562 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานที่ประชุม นางพรสม  เปาปราโมทย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวง พม.

   

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

-

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ชายวัย 38 ปี ประสบอุบัติเหตุกะโหลกยุบ นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องใส่ยางดูดเสมหะตลอดเวลา และมีแผลกดทับขนาดใหญ่ อาศัยอยู่กับแม่ที่แก่ชราวัย 62 ปี ที่ร่างกายไม่แข็งแรง มีเพียงผู้เป็นพ่อวัย 63 ปี ที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงลำพัง มีฐานะยากจน ที่จังหวัดพิจิตร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือดังนี้

1) มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากและเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2,500 บาท ให้แก่แม่ที่แก่ชราวัย 62 ปี ที่ประชุมอนุมัติเงินเมื่อ 15 ม.ค. 2562

2) มอบเงินสงเคราะห์คนพิการให้แก่ชายวัย 38 ปีนอนติดเตียง

3) อบจ.พิจิตร ดำเนิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

4) พมจ.พิจิตร ประสาน อบต.ป่ามะค่า มอบถุงยังชีพ เพื่อลดค่าใช้จ่าย

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 รวม 270 กรณี ประสานให้คำปรึกษากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน - ราย และสอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

        - ไม่มี          

            

                                                                               ลงชื่อ นางศิริลักษณ์  มีมาก

                                                                          ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

                                                                         รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ