ศปก.พม ครั้งที่ 5 / 2562 วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 22  มกราคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.20 น.

ประธานที่ประชุม นายอภิชาติ  อภิชาตบุตร รองปลัด กระทรวง พม.

   

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

-

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

-

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562 รวม 313 กรณีสอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

        - ไม่มี  

                   

            

                                                                               ลงชื่อ นางสาวอนัญญา  อัตชู

                                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ