ศปก.พม ครั้งที่ 6 / 2562 วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 23   มกราคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 11.25 น.

ประธานที่ประชุม พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผช.รมต. ประจำ พม.

    รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

  - คลิปข่าวปัญหาผู้สูงอายุน่าห่วง

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

  - หญิงชราหลังค่อม ฐานะยากจนอาศัยอยู่กับหลาน 2 คน มีอาชีพตัดอ้อย จังหวัดบุรีรัมย์

  - หญิงชราอายุ 63 ปี มีอาชีพ ขายอาหารตามสั่ง เลี้ยงดูคนพิการ 3 คน จังหวัดนครสวรรค์

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ประจำวันที่  15 – 21  มกราคม 2562 รวม 2,100 ราย

เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 115 ราย  โดยสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพทั้งหมด 32 รายลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 6 ราย

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. ติดตามข้อเท็จจริงและพิจารณาช่วยเหลือตามภารกิจ 2 กรณี ดังนี้

                  - หญิงชราหลังค่อม ฐานะยากจนอาศัยอยู่กับหลาน 2 คน มีอาชีพตัดอ้อย จังหวัดบุรีรัมย์

                 - หญิงชราอายุ 63 ปี มีอาชีพ ขายอาหารตามสั่ง เลี้ยงดูคนพิการ 3 คน จังหวัดนครสวรรค์

         2. ภารกิจกองทุนผู้สูงอายุโดยให้ประชุมหารือกำหนดระยะเวลาการพักชำระหนี้การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของผู้สูงอายุที่ประสบภัยพิบัติจากพายุปาบึกให้มีความสอดคล้องกันระหว่าง ผส. และ พก. เมื่อดำเนินการแล้วให้ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนทราบด้วย

          

                                                                               ลงชื่อ นางประภาวดี  สิงหวิชัย

                                                                                          เลขานุการกรม