ศปก.พม ครั้งที่ 7 / 2562 วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 29  มกราคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.23 น.

ประธานที่ประชุม นายอภิชาต อภิชาตบุตร รองปลัดฯ

   

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

  - ไม่มี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

  - หญิงชรา อายุ 85 ปี เป็นอัลไซเมอร์ ถูกชายอายุ 43 ปี พยายามข่มขืน ที่จังหวัดศีรษะเกษ

คลิปข่าวที่มีคนดูมากที่สุด

- คลิปวิดิโอข่าว รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเมืองสร้างสุข และซีเนียคอมเพลกซ์ จังหวัดชลบุรี

แถลงข่าวการดำเนินงานของพม.

- นวัตกรรมโซล่าเซลล์ ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ประจำวันที่  28  มกราคม 2562 รวม 291 กรณี

           เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 14 กรณี  

         การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

        - สื่อออนไลน์กรณีข่าวหญิงชรา อายุ 75 ปี ไปรับจ้างตัดอ้อย เพื่อเลี้ยงลูกหลาน จากข้อเท็จจริง โดยศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบุรีรัมย์ ทราบว่า หญิงชราดังกล่าว ถูกหลานหลอกให้ไปตัดอ้อยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันหญิงชราได้กลับมาอยู่ที่บ้านพักของตนแล้ว โดยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นเงินบริจาคผ่านบัญชี จำนวน 30,000 บาท ซึ่งอบต.หายโศก และผู้นำชุมชนเป็นผู้ดูแลบัญชีดังกล่าว เพื่อป้องกันหลานสาวนำไปใช้ส่วนตัว และการช่วยเหลือขั้นต่อไปจะมีการทำประชาคม เพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุต่อไป

        - จากเพจ นางฟ้า ชาลอน กรณีหญิงชรา 63 ปี ขายอาหารตามสั่ง ดูแลแม่และน้องชายที่พิการทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จากข้อเท็จ โดยพมจ.นครสวรรค์และกาชาดนครสวรรค์ ทราบว่า หญิงชราดังกล่าวประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และการรับภาระดูแลผู้พิการจำนวน 2 คน ในครอบครัว รวมทั้งมีโรคประจำตัว ในเบื้องต้น พมจ. ได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และแพมเพิสผู้ใหญ่ กาชาดจังหวัดช่วยเหลือเป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และเพจนางฟ้า ชาลอน ช่วยเหลือเป็นเงิน 2,000 บาท รวมทั้งมีการเปิดบัญชีขอรับความช่วยเหลือ มียอดผู้บริจาคประมาณ 10,000 บาท สำหรับการช่วยเหลือระยะยาว พมจ. ได้พูดคุยให้กำลังใจ และข้อมูลสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้พิการ ซึ่งจะดำเนินการกู้เงินกองทุนประกอบอาชีพคนพิการต่อไป

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. รณรงค์เรื่อง การยุติความรุนแรงในครอบครัว

        2. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ขอความร่วมมือ พมจ. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนโครงการของ ผส.

          

                                                                               ลงชื่อ นางสาวอรอุมา  อินทฉาย

                                                                              นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ