ศปก.พม ครั้งที่ 11 / 2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

ประธานที่ประชุม พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

  - นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดี ผส. รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพอส.และโรงเรียนผู้สูงอายุ

โดยมีแผนที่จะขับเคลื่อน รร.ผู้สูงอายุในเรือนจำ เนื่องจากพบว่า มีผู้กระทำความผิด ที่เป็นผู้สูงอายุ ถูกดำเนินคดี และเข้ามาอยู่ในเรือนจำมากขึ้น จึงได้หารือกับกรมราชทัณฑ์ ที่จะจัดตั้ง รร.ผู้สูงอายุ ขึ้นภายในเรือนจำ เริ่มนำร่องในเรือนจำคลองเปรมก่อนจะขยายไปยังเรือนจำอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กรมกิจการผู้สูงอายุ กำหนดให้มีการประกาศ “ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ” ณ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 500 คน และคณะทูต 43 คน มีการจัดบูธนิทรรศการ จำนวน 10 บูธ

 - รมว.พม. กล่าวถึง นางสุคนธ์ พรพิรุณ ศิลปินแห่งชาติ ไม่มีรายได้และมีบุตรชายมีปัญหาด้านสุขภาพจิต กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลและสนับสนุนเงินเดือนละ 25,000 บาท

 

 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

  - ผู้สูงอายุ 2 สามีภรรยา จังหวัดลำปาง  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากต้องดูแลบุตรสาวโดยลำพัง ซึ่งมีหน่วยงานในจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือในเบี้ยยังชีพแล้ว

คลิปข่าวที่มีคนดูมากที่สุด

-

แถลงข่าวการดำเนินงานของพม.

-

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เป็นผู้สูงอายุ จำนวน
27 ราย

                  การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

- สองสามี ภรรยา แก่ชราวัย 73 ปี และ 77 ปี สามีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน อาศัยอยู่กันเพียงลำพังในเพิงสังกะสี จ.ลำปาง โดย พมจ.ลำปาง และศพส.ลำปาง ร่วมกับ อบต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผส. ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ประสานเรื่องเอกสารทะเบียนราษฎร์ และซ่อมแซมบ้าน

 

        ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- รายงานเคสการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.ทุกกลุ่ม ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้กลับมาช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เคสอื่นที่ประสบปัญหา ต่อไป

- การเก็บข้อมูลการช่วยเหลือทางสังคมกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมของแต่กรม เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศในภาพรวมของกระทรวง ต่อไป

 

 

                                    ลงชื่อ นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์                                                น.ส.ผึ้งพันธ์  เผ่าจินดา

                                   ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ                                             ผู้อำนวยการกลุ่ม สตพ.