ศปก.พม ครั้งที่ 40 / 2561 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 40/2561

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น เลิกประชุมเวลา 09.00 น

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัด พม.

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

          รมว.พม. เป็นประธานการเปิดงานกระบี่เมืองท่องเที่ยว อารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ โดยมีการจัดทำทางลาด ปรับสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในการเข้าชมมัสยิดได้อย่างสะดวก

 

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

วันที่ 22 ก.พ. 61 รวมทั้งสิ้น 274 กรณี

1. ช่องทางการให้บริการ สายด่วน 1300 จำนวน 256 ราย  

2. ประเด็นประสานข้อมูลปัญหาด้านสังคม พบว่า เด็กและเยาวชนมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ

3. ประเด็นสอบถามข้อมูล เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 71 ราย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11 ราย

 

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ(ผู้แทน ผส. รายงาน)

  1. การช่วยเหลือเคส ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรณี ผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งเต้านม อายุ 58 ปี จังหวัดอยุธยา ทีม One home ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
  2. การช่วยเหลือเคส ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมพร และราชบุรี
    ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ

 

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

  1. การจัดทำ SWOT ของกระทรวง ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปริ้นท์พาเลซ ขอเชิญผู้บริหารแต่ละกรม และขอเชิญ 16 จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ
  2. ฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งในท้องถิ่น และภูมิภาค เนื่องจากปัจจุบันมี
    ผู้บริจาคจำนวนเพียง 300 ราย และให้รายงานผู้บริหารต่อไป
  3. ขอบคุณทีมสำรวจข้อมูล Big Data ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

                                                               ลงชื่อ.........นางวรรณภา  บุบผะศิริ....หัวหน้าเวร

                                                                             ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม