ศปก.พม ครั้งที่ 41 / 2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 41/2561

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น เลิกประชุมเวลา 09.00 น

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัด พม.

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

1. รายงานการจัดงานรณรงค์ “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อม เมื่อสูงวัย” โดยมี รมว.พม. เป็นประธาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้มีการรณรงค์การบริจาคเบี้ย ให้รับรู้โดยทั่วกัน

 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

  • ชายชรา วัย 78 ปี ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ อาศัยอยู่กับ ลูกสาววัย 34 ปี และหลานวัย 15 ปี ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว เนื่องจากไม่มีเงินส่งเสีย ทั้ง 3 ชีวิต อาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม ใกล้ผุพัง ครอบครัวมีฐานะ ยากจน ที่ จังหวัด สมุทรปราการ

 

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

วันที่ 27 ก.พ. 61

1. ช่องทางการให้บริการ สายด่วน 1300 จำนวน 203 ราย   

2. ประเด็นประสานข้อมูลปัญหาด้านสังคม พบว่า เด็กและเยาวชนมากที่สุด 38 กรณี รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ

24 กรณี สตรี 13 กรณี และพิการ 10 กรณี

3. เบี้ยงยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน 7 ราย

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ(ผู้แทน ผส. รายงาน)

ไม่มี

 

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

ไม่มี

                                                                    ลงชื่อ.........นางสมพร ตรวจมรคา....หัวหน้าเวร

                                                                               ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ