ศปก.พม ครั้งที่ 45 / 2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 45/2561

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น เลิกประชุมเวลา 09.00 น

ประธานที่ประชุม นางสาว อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวง พม.

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

-

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

หญิงชราวัย 63 ปี ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเต้านม นอนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครอบครัวมีฐานะยากจน เขตสายไหม กทม.

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

วันที่ 13 มี.ค. 61

    1. ช่องทางการให้บริการ สายด่วน 1300 จำนวน 229 กรณี  

    2. ประเด็นประสานข้อมูลปัญหาด้านสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า เด็กและเยาวชนมากที่สุด 92 กรณี
       รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ 22 กรณี สตรี 14 กรณี และคนพิการ 9 กรณี

    3. สอบถามข้อมูลเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ผส.)

หญิงชราวัย 63 ปี ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเต้านม นอนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครอบครัวมีฐานะยากจน เขตสายไหม กทม. ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง กทม. ได้ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือตามภารกิจ และกรมกิจการผู้สูงอายุ ประสานศูนย์บริการสาธารณะสุข 61 เพื่อประเมินความพิการ และพิจารณาเงินสงเคราะห์ให้ผู้ประสบปัญหาดังกล่าว

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

พม. ติดตามแบบฟอร์มขอรับโซล่าเซลล์ของกระทรวงพลังงาน  กรมกิจการผู้สูงอายุยังไม่ได้ตอบข้อมูลดังกล่าว

                                                                            ลงชื่อ นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล หัวหน้าเวร
                                                                                   รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน