ศปก.พม ครั้งที่ 56 / 2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 56/2561

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น. เลิกประชุมเวลา 09.17 น.

ประธานที่ประชุม นางอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

  1. ชายชราวัย 75 ปี ต้องเดินทางทุกวันระยะ 5 กิโลเมตร ไปขอข้าวเพื่อประทังชีวิต จ.อุบลราชธานี                                                                     

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

-

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

วันที่ 2 เม.ย. 2561

    1. ช่องทางการให้บริการ สายด่วน 1300 จำนวน 223 กรณี 

    2. ประเด็นประสานข้อมูลปัญหาด้านสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีผู้สูงอายุติดต่อขอรับ    ความช่วยเหลือ จำนวน 21 ราย

 

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ผส.)

-

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. ให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือชายชราวัย 75 ปี ที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามอำนาจหน้าที่พร้อมติดตาม
    ผลการดำเนินงาน

2. การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม รอบ ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561 ให้ทุกกรมส่งข้อมูลสนับสนุน
    และส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 3 เม.ย. 2561

                                                                                               

                                                                                 ลงชื่อ นางศิริลักษณ์  มีมาก หัวหน้าเวร