ศปก.พม ครั้งที่ 57 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 57/2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.40 น. เลิกประชุมเวลา 09.15 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รักษาการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

  1. ชายชราวัย 75 ปี ต้องเดินทางทุกวันระยะ 5 กิโลเมตร ไปขอข้าวเพื่อประทังชีวิต จ.อุบลราชธานี
  2. เด็กชาย 3 ขวบถูกพ่อแม่ทำร้ายร่างกาย อาศัยอยู่กับปู่ย่า ครอบครัวยากจน จ.นครสวรรค์
  3. หญิงวัย 38 ปีพาลูกสาวอายุ 10 ขวบแจ้งความถูกบิดาเลี้ยงล่วงละเมิด จ.อุบลราชธานี  
  4. เด็กอายุ 3 ขวบป่วยเป็นโรคงวงช้างหายใจลำบาก จ.นครราชสีมา

                                                 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

1. อผส.กำหนดให้ธนาคารเวลาเป็น 1 ใน 10 นโยบายสำคัญและเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

วันที่ 3 เม.ย. 2561

    1. ช่องทางการให้บริการ สายด่วน 1300 จำนวน 223 กรณี 

    2. ประเด็นประสานข้อมูลปัญหาด้านสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีผู้สูงอายุติดต่อขอรับ    ความช่วยเหลือ จำนวน 22 ราย เรื่องเบี้ยยังชีพ 8 ราย

 

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ผส.)

-

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เสนอผ่านสื่อตามบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องในลักษณะ One home  และให้นำเข้าสู่ระบบ Social Map / Social lap ของ พม.

2. ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดการดำเนินงานตามข้อสั่งการณ์ในที่ประชุม ศปก.พม.

3. เตรียมการจัดงานแถลงข่าว Kick off Flagship พม.ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยมอบหมายกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป.พม. ประสานทุกกรม

4. การรายงานสถานการณ์ทางสังคมให้ทุกหน่วยงานนำเสนอข้อมูลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญหรือวาระสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ให้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ สถานการณ์เด็กจมน้ำในช่วงวันหยุดฤดูร้อน ฯลฯ  เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการทำงานระหว่างกรมและกระทรวงต่างๆ

 

 

 

5. กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายจะกำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติของผู้บริหาร

6. มอบหมายทุกกรม เตรียมการเสนอแผนพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภาระงานและการรองรับอัตราข้าราชการที่จะเกษียณในระยะ 3 – 5 ปีข้างหน้า เสนอ รมว.พม เพื่อนำเสนอต่อ ครม. ต่อไป

7. มอบหมาย กยผ.สป.พม. จัดประชุมคณะทำงาน Flagship ทำแผนงาน โครงการ เพื่อขับเคลื่อน

8. มอบหมาย กตร.สป.พม. จัดประชุมระบบ VDO Conference กับ สนง.พมจ. 76 จังหวัดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลา 16.00 น. เพื่อขับเคลื่อนงานของทุกกรม

9. รมว.พม. กำชับให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมถึงให้เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผน/งบประมาณ เพื่อดำเนินงานในไตรมาส 3 – 4

10. การขับเคลื่อนงาน E6 ประชารัฐเพื่อสังคมให้มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ และหารือร่วมกับทีมที่ปรึกษา รมว. เพื่อทราบและให้คำแนะนำปรึกษาเป็นระยะๆ

11. การจัดกิจกรรมของ พม. ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 ดังนี้ การจัดประชุมคณะทำงาน Senior Complex การรณรงค์สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุที่สถานีรถไฟหัวลำโพงและท่าอากาศยานดอนเมือง  การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 100 ปี การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พม. ทั้งนี้ เชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

                                                                                                              

                                                                         ลงชื่อ นางประภาวดี  สิงหวิชัย   หัวหน้าเวร