ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายสุทธิรักษ์ ปานาวงค์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส๒ (กลุ่มที่ ๔ : ลูกจ้างประจำ) สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมกิจการผู้สูงอายุ