ศปก.พม ครั้งที่ 58 / 2561 วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 58/2561

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น เลิกประชุมเวลา 09.26 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวง พม.

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

ข่าว ชายชราถูกนำมาทิ้งไว้ที่วัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศตามหาลูกชายและลูกสาว

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด เตรียมพร้อมทุกวัย
สู่สังคมยุคใหม่ที่มั่นคง โดยมี รองนายกรัฐมนตรีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานเปิดงาน
มีรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ โดยให้กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นกลไกสำคัญร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบ
ประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

มีผู้รับบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เรื่องผู้สูงอายุ 16 ราย สอบถามเบี้ยยังชีพ 8 ราย และมีผู้สูงอายุพลัดหลง 1 ราย นำส่งครอบครัวเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ(ที่ รอง อผส. รายงาน)

 • ยายวัย 79 ปี ป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกอาศัยอยู่กับสามีวัย 76 ปี ลูกสาวลูกเขยและหลาน
  ซึ่งลูกสาวป่วยเป็นโรคตับแข็ง มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและจากอาชีพเผาถ่าน โดยมีทีม
  One Home  รพ.สต. ให้การช่วยเหลือ จ. สุรินทร์

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

 1. ฝากให้ทีม One Home  ให้การช่วยเหลือชายชราถูกนำมาทิ้ง ในจังหวัดสมุทรปราการ
 2. ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้เกษียณราชการ ในวันพุธที่
      11 เมษายน 2561 การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าลายดอก
 3. การประเมินผู้บริหารรอบ 6 เดือน ให้รายงานภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
 4. ฝากทุกกรมที่จัดกิจกรรม/โครงการ ให้สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญ กำลังใจให้เจ้าหน้าที่

                                                                             ลงชื่อ นางสาวจรัญญา นิลเภตรา หัวหน้าเวร (แทน)