ศปก.พม ครั้งที่ 71 / 2561 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 71/2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รอง ปพม.

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

การเคหะแห่งชาติดันโครงการบ้านผู้สูงวัยรายได้น้อย เข้าครม.ในเดือนมิถุนายน เริ่มก่อสร้างในปี 2562
มีกลุ่มเป้าหมาย 1.อายุ 40 ปีขึ้นไป 2.ผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลาง โดยส่งเสริมด้านนวัตกรรมด้านการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย

 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

          ชายวัย 87 ปี ฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างรีดผ้าใช้เตารีดโบราณทำด้วยเหล็กหล่อและมีน้ำหนักมากกว่า
7 กิโลกรัม โดยรับจ้างตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึงปัจจุบัน หาเลี้ยงครอบครัวและส่งบุตรให้ได้รับการศึกษาจบระดับปริญญาตรี

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

         วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งหมด 358 กรณี กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 17 ราย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8 ราย

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน)

          จากกรณีข่าวออกสื่อช่อง 7 ออนไลน์ “ชายวัย 80 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพัง เดินทางตามหาลูกสาวแต่ไม่พบและไม่มีค่ารถกลับบ้าน จ.ชุมพร” ซึ่งจากการสอบข้อเท็จจริงพบว่านายประพันธ์ หนูจีน อายุ 79 ปี สถานะภาพหม้าย อาศัยอยู่เพียงลำพัง รับจ้างทั่วไป มีความพิการทางการเคลื่อนไหว

แนวทางให้การช่วยเหลือ

          1. เมื่อปี พ.ศ. 2547 – 2553 พมจ. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน จำนวน 4 ครั้ง

          2. เมื่อปี 2553 อบต.ปากคลอง มอบบ้านให้ภายใต้โครงการ “บ้านมั่นคงทั่วหล้า 80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์

          3. บุตรสาวได้ส่งเงินให้เดือนละ 2,000 บาท และช่วงสงกรานต์ 2561 บุตรสาวทั้ง 2 ได้กลับมาเยี่ยมครอบครัว

            4. ด้านสิทธิสวัสดิการนายประพันธ์ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาทและเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาทการวางแผนช่วยเหลือต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่พมจ.ชุมพร ร่วมกับ อบต.ปากคลอง วางแผนลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง
          5. นายประพันธ์ หนูจีน ที่จะเดินทางกลับถึงบ้าน ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 และขอแจ้งผล
การให้ความช่วยเหลือกลับมายังกรมกิจการผู้สูงอายุต่อไป 

 
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          1. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของ รมว.พม.ทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี หรือวันศุกร์ เพื่อให้ขวัญกำลังใจ
และคำแนะนำการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้บริหารหรือผู้แทนแต่ละกรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับข้อสั่งการของ รมว.พม.

            2. ขอให้หน่วยงานวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง โดยวิเคราะห์ตามกรอบโครงสร้างจริง ตามกรอบโครงสร้างตามแผน 4 – 5 ปี ให้รวบรวมข้อมูลส่งมาทางกองตรวจราชการ/กองกลาง เพื่อรายงาน รมว.พม. ต่อไป

3. การจัดงาน Social Expo เดือนสิงหาคม 2561 เช่น การจัดทำโครงการประชารัฐ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงานดังกล่าว

4. ศึกษาความเป็นไปได้ของธนาคารเวลาในการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย (จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ)

5. ขอให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสรุปผลการอบรม เรื่อง ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต เพื่อนำมาเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตาม

/6. การค้นหา...

 

 

-2-

 

6. การค้นหาบุคลากรคนดีและองค์กรโปร่งใส ที่เป็นต้นแบบ โดยเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานตามหลักเกณฑ์

7. วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่กระทรวง พม.

8. การจัดการเรื่องร้องเรียน โดย รมว.พม ตรวจสอบทุก 15 วัน ขอให้หน่วยงานรายงานภายใน 30 วัน (จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และเรื่องที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

                                                                                                              ลงชื่อ นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล หัวหน้าเวร
                                                                                                           ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ