ศปก.พม ครั้งที่ 72 / 2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 72/2561

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รอง ปพม.

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

ชายวัย 87 ปี มีอาชีพรับจ้างรีดผ้าใช้เตารีดโบราณทำด้วยเหล็กหล่อและมีน้ำหนักมากกว่า
7 กิโลกรัม โดยรับจ้างตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึงปัจจุบัน หาเลี้ยงครอบครัวและส่งบุตรให้ได้รับการศึกษาจบระดับปริญญาตรี

 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

ไม่มีข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

         วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทั้งหมด 336 กรณี กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 18 ราย สอบถามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 ราย

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน)

           กรณีนายมานพ ทองอยู่ อายุ 87 ปี มีอาชีพรับจ้างรีดผ้าใช้เตารีดโบราณ หาเลี้ยงครอบครัวและส่งบุตรให้ได้รับการศึกษาจบระดับปริญญาตรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วพบว่าผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพและดูแลครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อน ซึ่งมีรายได้ประมาณวันละ 1,000 บาท ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของตนเองและภรรยาคนละ 800 บาท และใช้สิทธิรักษาพยาบาลราชการของบุตรชาย

 

แนวทางให้การช่วยเหลือ

           ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นอย่างในการดำรงชีวิต ซึ่งจะมอบในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และจะประสานผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาต่อไป

             

 
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          1. กรณีการช่วยเหลือผู้ใช้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดให้ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

          2. ให้แต่ละกรมจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ข้อมูลแผนการบรรจุ ปัญหาต่างๆ โดยส่งข้อมูลให้กองกลาง

ในวันที่ 15 พ.ค. 61 ก่อนเวลา 13.00 น. เพื่อประกอบการประชุมการวิเคราะห์อัตรากำลัง โครงสร้างของกระทรวง

ในวันที่ 17 พ.ค. 61 และ 24 พ.ค. 61

                                                                                                                         ลงชื่อ นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล หัวหน้าเวร

                                                                                                        ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ