กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการโครงการการดูแลผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยโดยการใช้ศิลปะบำบัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการโครงการการดูแลผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยโดยการใช้ศิลปะบำบัด
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 190 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการโครงการการดูแลผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยโดยการใช้ศิลปะบำบัด

 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการโครงการการดูแลผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยโดยการใช้ศิลปะบำบัด เพื่อหารือความร่วมมือการจัดโครงการ “การดูแลผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยโดยการใช้ศิลปะบำบัด” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานหลักสูตรศิลปะบำบัด และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตสหศิลป์เพื่อสุขภาวะ เอมีลี่ ซากอย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.นิศรา เจริญขจรกิจ กรรมการและเลขานุการหลักสูตรศิลปะบำบัด และหัวหน้าโครงการวิจัยศูนย์วิจัยนวัตสหศิลป์เพื่อสุขภาวะ เอมีลี่ ซากอย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วย นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์