การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/2564

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 12 ต.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,069 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล พร้อมพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนของชมรมและองค์กรผู้สูงอายุ โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom video conference ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีผู้กู้ยืมผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง จำนวน 567 ราย และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง จำนวน 10 โครงการ

คลังภาพ