กระทรวง พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นภาคใต้

กระทรวง พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นภาคใต้
วันที่ 25 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 133 ครั้ง

กระทรวง พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.10 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นภาคใต้ โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom video conference

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกาย เติมเต็มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสภาพบ้านผู้สูงอายุ การเขียนแบบเบื้องต้นสำหรับช่างชุมชน การประมาณราคาเบื้องต้นสำหรับช่างชุมชน และการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อส่งผลให้ลดอัตราการบาดเจ็บ การเสียชีวิตจากการหกล้มของผู้สูงอายุลดลง โดยดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 170 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 3 แห่งเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่างชุมชน โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรจากหน่วยงานวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ อาจารย์ชมภูนุท หอมหวาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิจัย และออกแบบเพื่อคนทั้งมวล สำหรับรูปแบบการอบรมเป็นการให้ความรู้และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์เรื่องความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) การปรับบ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุการประเมินสภาพบ้านผู้สูงอายุการเขียนแบบเบื้องต้นสำหรับช่างชุมชน และการประมาณราคาเบื้องต้นสำหรับช่างชุมชน

คลังภาพ