ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

บันทึกเทปรายการตามตะวันประเด็นภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ

บันทึกเทปรายการตามตะวันประเด็นภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) บันทึกเทปรายการตามตะวัน ในประเด็นภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ เช่น ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพ งานวันผู้สูงอายุ จิตอาสาผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัย เป็นต้น ซึ่งจะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๑๐ น. ทางสถานีวิทยุ F.M. ๙๒ MH ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ