กองส่งเสริมศักยภาพผูัสูงอายุ

 

นางสาวชลลดา  ชนะศรีรัตนกุล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
     
     
นางสาวอนัญญา  อัตชู
นางปัทมา ปาณิวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพนารัตน์ มากมูล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กลุ่มเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ

นางสาวอนัญญา  อัตชู
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
     
     
 
นางสาวสุทธิรัตน์  โทชนบท
ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้
และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

 
     

 

   อำนาจหน้าที่

          1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์กร และเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
          2. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
          3. พัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ด้านผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
          4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
          5. บริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุ แห่งชาติกำหนด
          6. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และ ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย