ทำเนียบผู้บริหาร

   
  -- อยู่ระหว่างการสรรหา --  
  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
  

E-mail :  
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424336-39 ต่อ 414,264

 
     
 
นางสาวชวนชม จันทะวงษ์   นางสาวบุษยา ใจสว่าง
รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ    รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
  Email : [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 02 642 4901-3 ต่อ 223

 

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 081-174-5061
     
   
  นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน  
 

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านผู้สูงอายุ

 
  

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424336-39 ต่อ 316

 
     
นางกันตา  ดีเติม นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
              และแผนงาน                

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
         กองส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ               

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการ
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

E-mail : kanta.d@dop.mail.go.th
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424337 ต่อ 445

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424339 ต่อ 301

E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424355 ต่อ 108
   
นางตะติยา  ไกรศรศรี นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคงเลิศ
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เลขานุการกรม

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6516480

E-mail :  [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424901

นางสาววรรณา อรัญกุล   นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล
นายจรัส อังกาบ   นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424338 ต่อ 444

 

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424337 ต่อ 218