ทำเนียบผู้บริหาร

   
  นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์  
  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
  

E-mail :  suchitra.p@dop.mail.go.th
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424336-39 ต่อ 414,264

 
     
 
-- อยู่ระหว่างการสรรหา --   -- อยู่ระหว่างการสรรหา --
รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ    รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
  E-mail : 
 เบอร์โทรศัพท์ : -

 

E-mail : 
  เบอร์โทรศัพท์ : -
     
   
  นางศิริลักษณ์  มีมาก  
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ  
  

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424336-39 ต่อ 316

 
     
นางกันตา  ดีเติม นางสาวอนัญญา  อัตชู นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ์
                ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน                       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ                ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

E-mail : policy@dop.mail.go.th
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424337 ต่อ 445

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424339 ต่อ 301

E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424355 ต่อ 108
   
นางตะติยา  ไกรศรศรี นางสาวชลลดา  ชนะศรีรัตนกุล
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เลขานุการกรม

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6516480

E-mail :  [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424901

นางสาววรรณา อรัญกุล   นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล
นายจรัส อังกาบ   นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424338 ต่อ 444

 

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424337 ต่อ 218