กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล
นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
     
     

 

   อำนาจหน้าที่

          1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
          2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

 

   ภารกิจ

          ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ การดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี