Conferenceโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

Conferenceโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ ศูนย์ เพื่อซักซ้อมแนวทางและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน “โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ” ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ (นางสาวจิรฎา วิวัฒนะ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ