ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อการคัดเลือกพื้นที่นำร่องในชุมชนเมือง (กรุงเทพมหานคร) และชุมชนชนบ

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อการคัดเลือกพื้นที่นำร่องในชุมชนเมือง (กรุงเทพมหานคร) และชุมชนชนบ

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อการคัดเลือกพื้นที่นำร่องในชุมชนเมือง (กรุงเทพมหานคร) และชุมชนชนบท โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักอนามัย ฯลฯ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพไพฑูรย์) ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

 

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ