ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เพื่อหารือเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีการจ้างงานผู้สูงอายุกับกระทรวงการคลัง

ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เพื่อหารือเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีการจ้างงานผู้สูงอายุกับกระทรวงการคลัง

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เพื่อหารือเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีการจ้างงานผู้สูงอายุกับกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทำแผนโครงการ พม. Complex และ Senior Complex โดยมีผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

 

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ