ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561

การอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561จำนวน 8 รุ่น (มกราคม - กรกฎาคม) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำทุกส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่มีอายุระหว่าง 50 - 60 ปี