การอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561

การอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561จำนวน 8 รุ่น (มกราคม - กรกฎาคม) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำทุกส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่มีอายุระหว่าง 50 - 60 ปี