รมว.พม. ประกาศทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมของไทยและกล่าวปิดงาน

รมว.พม. ประกาศทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมของไทยและกล่าวปิดงาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ประกาศทิศทางนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมของไทยและอาเซียน พร้อมปิดงาน Thailand Social Expo ๒๐๑๘ ที่เป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย การจัดงานครั้งนี้ ได้รับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์จากประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้แก่ มีการเตรียมเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุ เพื่อการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพ และการดูแลสุขภาพ ปัจจุบัน พบว่า ผู้สูงอายุชายมีอายุเฉลี่ย ๘๐ ปี และหญิง ๘๔ ปี ส่งผลให้ภาครัฐเตรียมเสนอให้มีการเกษียณอายุทำงานเพิ่มขึ้น ส่วนเอกชนขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร ซึ่งการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะมีมาตรการแรงจูงใจร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น การลดหย่อนภาษี และการจ้างงานไม่เต็มเวลา เป็นต้น โดยแสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งกระทรวงฯ บูรณาการความร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กว่า ๙๐ องค์กร/หน่วยงาน จัดขึ้นตังแต่วันที่ ๓ จนถึงวันนี้ ในการนี้รัฐมนตรีฯ และคณะทำงานรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เข้าเยี่ยมโซนเมืองปันสุข ๔.๐ ของกรมกิจการผู้สูงอายุด้วย โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ ณ ฮอลล์ ๕ - ๘ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี