"รูปธรรมของ ผส. กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ในอนาคต"

"รูปธรรมของ ผส. กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ในอนาคต"

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "รูปธรรมความร่วมมือของกรมกิจการผู้สูงอายุกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ในอนาคต" เพื่อให้กรรมการสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ กรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สมาชิกสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการทำงานของภาครัฐ ทิศทางการทำงานของสมาคม และเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับกรรมการและผู้สูงอายุ ได้รู้เท่าทันกันกับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คระกรรมการสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สมาชิกสามัญสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งสิ้น ๒๓๐ คน โดยมีประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ (นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม พาเลซฮอลล์ ชั้น ๗ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร