ลงนามความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ พม. จับมือภาคีเครือข่ายร่วมลงนามความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ลงนามความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ พม. จับมือภาคีเครือข่ายร่วมลงนามความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ลงนามความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ

พม. จับมือภาคีเครือข่ายร่วมลงนามความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ๙ องค์กร การสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้าน ประกอบด้วย ๑. สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ๒. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๓. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ๕. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๖. สมาคมคนไร้บ้าน ๗. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ๘. เครือข่ายสลัมสี่ภาค และ ๙. สถาบันพัมนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อนำมาจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและการจัดการความรู้ สำหรับแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ