ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ปี 2559 : นางตุ้ย อินต๊ะ (พมจ.เชียงใหม่)

ปี 2559 : นางตุ้ย  อินต๊ะ  (พมจ.เชียงใหม่)

 

          นางตุ้ย อินต๊ะ อายุ 84 ปี

            สภาพปัญหา

              สภาพที่พักอาศัย  เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม ประตูบ้านผุพัง บันไดมีสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่มีราวจับขึ้นลง และบริเวณฝาผนังเป็นไม้เก่าใช้การไม่ได้ พื้นบ้านผุพัง

            บริเวณปรับปรุง

               บริเวณห้องครัวด้านหลังบ้านเปลี่ยนพื้น และฝาผนัง บันไดใช้ซีเมนต์บล็อกก่อขั้นบันไดให้มีความแข็งแรง ติดตั้งราวจับ และเปลี่ยนโถนั่งราบชนิดราดน้ำ ติดตั้งราวจับ

            การมีส่วนร่วม (ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย)

               เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์และแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการปรับปรุง ด้านแรงงานได้รับความร่วมมือจากแกนนำชุมชน ญาติ และเพื่อนบ้าน

 

ดำเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2559

 

ข้อมูล : กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ