เก๋าไม่เก๋า พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุและผู้ที่เตรียมเข้าสูงวัยผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์