ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

          กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 ขึ้นภายใต้แนวคิด "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ" ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

ข่าว : กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ