กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

          สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ได้เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

          ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships มีทั้งหมด 4 ประเภทคือ

          - ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก

          - ทุนเพื่อการวิจัย

          - ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

          - ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

          โดยมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลก