ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

          สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ได้เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

          ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships มีทั้งหมด 4 ประเภทคือ

          - ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก

          - ทุนเพื่อการวิจัย

          - ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

          - ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

          โดยมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลก